O studiach

Cele utworzenia studiów

Zarządzenie w bankowości spółdzielczej a szczególnie zarządzanie bankiem spółdzielczym stanowi istotne wyzwanie dla menadżerów, które wymaga połączenia wiadomości i umiejętności z zakresu ekonomii, finansów, bankowości i zarządzania. Mając na uwadze aktualny rozwój i zmiany zachodzące na rynkach finansowych wynikające między innymi z szybko zmieniających się przepisów prawa międzynarodowego i krajowego, nasilającej się globalizacji rynków oraz dążenia do zaspokojenia potrzeb a także oczekiwań klientów przez instytucje finansowe istotnym staje się kształcenie pracowników banków spółdzielczych.

Celem utworzenia Podyplomowych Studiów Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym jest umożliwienie pogłębienia wiedzy z zakresu zarządzania bankiem spółdzielczym. Dodatkowo Podyplomowe Studia mają na celu umożliwienie słuchaczom zdobycia nowych umiejętności z zakresu zarządzania bankiem spółdzielczym, co może być korzystne zarówno dla słuchaczy, banków spółdzielczych oraz całego sektora bankowości spółdzielczej.

Studia trwają dwa semestry i obejmują 160 godziny zajęć dydaktycznych. Studia będą odbywać się na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w trakcie sobotnio-niedzielnych zjazdów. Słuchacze otrzymają komplet materiałów dydaktycznych dotyczących realizowanych zagadnień. Wykładowcami na Podyplomowych Studiach Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym będą osoby o dużym doświadczeniu praktycznym oraz dydaktycznym i naukowym.

Adresaci studiów

Podyplomowe Studia Zarządzania Bankiem Spółdzielczym są formą kształcenia przeznaczoną dla absolwentów wyższych studiów w zakresie dowolnej dyscypliny. Szczególnie studia polecane są osobom, które pracują w bankach spółdzielczych, bankach komercyjnych, instytucjach finansowych współpracujących z bankami spółdzielczymi oraz członków rad nadzorczych banków spółdzielczych.

Zasady naboru
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister).
Studia będą trwały dwa semestry. Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i złożenia kompletnych dokumentów.

Więcej na temat zasad rekrutacji REKRUTACJA

Umiejętności nabyte przez absolwentów studiów podyplomowych

Efekty uczenia się obejmują wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne związane z zarządzania bankiem spółdzielczym.

W szczególności Słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności dotyczące metod, technik i narządzi związanych zarządzaniem bankiem spółdzielczym uwzględniających najnowszą wiedzę i praktyku w tym zakresie.

Słuchacz kończący studia ma szerokie kompetencje społeczne i zarządcze w zakresie zarządzania organizacją jaką jest bank spółdzielczy.

Świadectwo i Egzamin
Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymają świadectwo  poświadczające ukończenie studiów podyplomowych.

Organizacja studiów
Studia będą prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166. (patrz Mapa kampusu.).

Studia potrwają dwa semestry z łączną liczbą godzin 160.

Na każdym semestrze odbędzie się kilka zjazdów w odstępach dwutygodniowych (w soboty i niedziele). Według harmonogramu podanego uczestnikom na początku każdego semestru.

Organizator zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia studiów podyplomowych w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń.

W takiej sytuacji uczestnicy rekrutacji otrzymają zwrot wszystkich wpłaconych kwot.

Osoby spoza Warszawy  mogą skorzystać z zakwaterowania w atrakcyjnych cenach (na hasło STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM) w:

  • Hotelu Asystenckim SGGW „Ikar”,
  • Hotelu Best Western Poleczki***,
  • Hotelu Best Western Portos***,
  • Hotelu START Atos*,
  • Hotelu START Aramis**.