O studiach

Cele utworzenia studiów
Umożliwienie pogłębienia wiedzy z zakresu zarządzania bankiem spółdzielczym. Dodatkowo Podyplomowe Studia Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym mają na celu umożliwienie słuchaczom zdobycia nowych umiejętności z zakresu zarządzania bankiem spółdzielczym, co może być korzystne zarówno dla słuchaczy, banków spółdzielczych oraz całego sektora bankowości spółdzielczej.

Adresaci studiów
absolwentów wyższych studiów magisterskich lub inżynierskich lub licencjackich w zakresie dowolnej dyscypliny. Szczególnie studia polecane są osobom, które pracują w bankach spółdzielczych, bankach komercyjnych, instytucjach finansowych współpracujących z bankami spółdzielczymi oraz członków rad nadzorczych banków spółdzielczych.

Zasady naboru
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister).
Studia będą trwały dwa semestry. Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i złożenia kompletnych dokumentów.
Więcej na temat zasad rekrutacji REKRUTACJA

Umiejętności nabyte przez absolwentów studiów podyplomowych
Uzyskanie oraz poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania bankowości spółdzielczej w Polsce i na świecie. Studia pomogą w prowadzeniu działalności zarządczej z zakresu oceny poszczególnych typów ryzyka w bankach spółdzielczych.
Absolwent studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu prawa bankowego i działalności bankowej oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Absolwent nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności związane z zarządzaniem bankiem spółdzielczym, w szczególności oceną efektywności i skuteczności podejmowanych decyzji, wykorzystania nowoczesnych rozwiązania informatyczno-technologicznych, identyfikacji czynników generujące ryzyko w działalności banku spółdzielczego.

Świadectwo i Egzamin
Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu końcowego, który obejmuje trzy pytania w tym jedno dotyczące pracy dyplomowej

Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymają świadectwo SGGW (wzór określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych) poświadczające ukończenie studiów podyplomowych.

Opłata administracyjna z tytułu wydania świadectwa wynosi 30 zł.

Organizacja studiów
Studia będą prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166. (patrz Mapa kampusu.).

Studia potrwają dwa semestry z łączną liczbą godzin 160.

Na każdym semestrze odbędzie się kilka zjazdów w odstępach dwutygodniowych (w soboty i niedziele). Według harmonogramu podanego uczestnikom na początku każdego semestru.

Organizator zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia studiów podyplomowych w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takiej sytuacji uczestnicy rekrutacji otrzymają zwrot wszystkich wpłaconych kwot wraz z wpisowym.

Osoby spoza Warszawy  mogą skorzystać z zakwaterowania w atrakcyjnych cenach (na hasło STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM) w:

  • Hotelu Asystenckim SGGW „Ikar”,
  • Hotelu Best Western Poleczki***,
  • Hotelu Best Western Portos***,
  • Hotelu START Atos*,
  • Hotelu START Aramis**.